Een Hyra Hypotheek aanvragen

U bent eruit: u wilt graag een Hyra Hypotheek aanvragen voor uw klant. Maar hoe gaat u te werk? Hieronder leggen we u, stap voor stap, uit hoe het aanvraagproces in onze portal werkt.

Stap 1. Inloggen in de aanvraagportal

Als het de eerste keer is dat u onze portal bezoekt, zult u eerst uw account moeten activeren. Bij  uw aanstelling hebt u een account en instructies ontvangen. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met onze specialisten.

Stap 2. Een aanvraag indienen

De hypotheekaanvraag dient een correcte weergave van de actuele situatie van de leningnemer te zijn. U kunt uw aanvraag indienen in onze aanvraagportal; de knop hiervoor vindt u rechts boven elke pagina van deze site. In deze handleiding staat beschreven hoe u deze portal gebruikt en waarvoor bepaalde handelingen dienen.

Stap 3. Hyra Hypotheken bekijkt de aanvraag

Om een financiering te kunnen verstrekken, voert Hyra Hypotheken na het ontvangen van een hypotheekaanvraag een gedegen klantonderzoek uit. Hiervoor vragen we onder meer informatie op over en toetsen we alle aanvragers, bestuurders, UBO’s en borgstellers in de registers van het BKR, VIS, het Kadaster en het insolventieregister.

Daarnaast raadplegen we ook de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH). Ook voeren we een PEP-toets uit en raadplegen we sanctielijsten. De genoemde onderzoeken zijn niet gelimiteerd en kunnen worden aangevuld met andere controles.

Stap 4. Indicatieve offerte

Na de ontvangst en positieve toetsing van een hypotheekaanvraag volgt een indicatieve offerte. Om tot een definitief aanbod te kunnen komen, bevat de indicatieve offerte een overzicht van de aan te leveren documenten. Afhankelijk van de inhoud van de aangeleverde documenten kan Hyra Hypotheken nog aanvullende gegevens opvragen die aanvankelijk niet in de documentenlijst werden vermeld.

Stap 5. Indicatieve offerte accepteren

De indicatieve offerte is drie weken geldig. De offerte moet door alle aanvragers worden ondertekend en Hyra Hypotheken moet deze vervolgens binnen drie weken hebben ontvangen. Lukt dit niet, dan vervalt de indicatieve offerte.

Zolang de indicatieve offerte nog niet ondertekend is geretourneerd, kunnen leningnemers nog van tussentijdse renteaanpassingen profiteren. In dat geval kan de adviseur deze lagere rente handmatig in en op de indicatieve offerte verwerken. Eenmaal getekende en geretourneerde voorstellen kunnen alleen aangepast worden als Hyra Hypotheken hiervoor goedkeuring heeft gegeven.

Deze offerte is 90 dagen geldig, gerekend vanaf de afgiftedatum van de indicatieve offerte, mits Hyra Hypotheken binnen drie weken een door de leningnemer(s) ondertekende indicatieve offerte heeft ontvangen.

Nieuwe aanvragen met dezelfde uitgangspunten (leningnemers, onderpand) worden gedurende de geldigheid van de initiële indicatieve offerte niet geaccepteerd.

Stap 6. Documenten aanleveren

Voordat Hyra Hypotheken een definitief aanbod kan verstrekken is het nodig om een aantal documenten en gegevens te ontvangen en beoordelen. Deze kunt u via de aanvraagportal uploaden.

Een aantal documenten is altijd benodigd ongeacht de situatie, de overige documenten worden alleen opgevraagd indien van toepassing.

Voor documenten en formulieren die ingevuld en/of ondertekend moeten worden geldt dat deze alleen geaccepteerd kunnen worden wanneer ze volledig zijn ingevuld en door alle benodigde personen zijn ondertekend.

Omdat de indicatieve offerte 90 dagen geldig is, gerekend vanaf de afgiftedatum van de indicatieve offerte, moet Hyra Hypotheken alle documenten minimaal tien werkdagen vóór het verlopen van deze offerte hebben ontvangen.

Stap 7. Eerste beoordeling aanvraag

Hyra Hypotheken kent een aantal beoordelingsfasen. In deze eerste fase controleren we of de gegevens en financieringsopzet die zijn ingediend, ook overeenkomen met en worden ondersteund door de aangedragen documenten. Idealiter starten we al met het beoordelen van documenten, zodra ze bij ons binnen zijn.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van ingediende documenten of als een document niet juist is, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Op die manier weet u snel waar u aan toe bent.

Stap 8. Definitieve beoordeling

Wanneer alle documenten bij ons binnen zijn, beoordelen we de aanvraag in zijn geheel. Ook hiervoor geldt: wanneer we vragen hebben of meer informatie nodig hebben, nemen we direct telefonisch contact met u op.

Stap 9. Definitieve offerte

Wanneer Hyra Hypotheken alle gegevens en documenten positief heeft beoordeeld, volgt er een definitief aanbod. Onderdeel van dit aanbod is een aantal documenten; deze moeten leningnemers/borgstellers/partners volledig getekend retourneren. De documenten die wij in deze fase nodig hebben zijn;

  • het definitieve aanbod
  • SEPA machtiging
  • pandakte huurpenningen

Het definitieve aanbod is drie weken geldig. Die moet door alle leningnemers worden ondertekend; Hyra Hypotheken moet deze ondertekende versie ook binnen drie weken hebben ontvangen. Lukt dit niet, dan vervalt het definitieve aanbod. 

Stap 10. Passeren van de hypotheekakte

Zodra wij het geheel correct hebben ontvangen, zullen we de notarisinstructies verzenden en kan er gepasseerd worden. Het passeren van de hypotheekakte moet binnen 90 dagen hebben plaatsgevonden, gerekend vanaf de afgiftedatum van de indicatieve offerte.