Privacyverklaring Hyra Hypotheken

In deze privacyverklaring informeren wij – Hyra Real Estate Investments B.V. h.o.d.n. Hyra Hypotheken – u over de wijze waarop wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze dienstverlening als aanbieder van een hypothecaire ruin. Hyra Real Estate Investments B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de in deze privacyverklaring beschreven verwerkingen. Hebt u vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op via klantenservice@Hyrahypotheken.nl of via onze contactpagina. Zie ook paragraaf ’11. Hoe kunt u contact met ons opnemen?’ hieronder.

1. Voor wie geldt deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website HyraHypotheken.nl of social media bezoekt. Deze privacyverklaring is ook van toepassing als u een aanvraag doet voor een hypotheek en/of hiervoor een overeenkomst met ons afsluit. Ook op de echtgen(o)ot(e) of geregistreerd partner, zekerheidsgever(s)/borgsteller(s), bestuurders en uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van onze (potentiële) klanten is deze privacyverklaring van toepassing. Tot slot is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken van personen die een overeenkomst met ons hebben. Bijvoorbeeld wanneer we persoonsgegevens vastleggen en gebruiken van contactpersonen bij bedrijven die aan ons diensten verlenen, van aandeelhouders van deze bedrijven of van de UBO van deze bedrijven.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over u. Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens die wij verwerken zijn contactgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mail en telefoonnummer) en overige gegevens over u, zoals geslacht, nationaliteit, beroep, leeftijd en burgerlijk staat.Hetzelfde geldt ook voor uw financiële gegevens (zoals uw bankrekeninggegevens, uw inkomensgegevens en gegevens over uw huidige hypotheek), identificatiegegevens (zoals paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN)), gegevens over het onderpand (uw woningkenmerken) en eventuele strafrechtelijke gegevens. Dit zijn allemaal persoonsgegevens. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij op verschillende manieren deze persoonsgegevens. Hierover zullen wij uitleggen hoe wij dat doen en waarvoor.

3. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Om u een aanbod te kunnen doen voor een hypothecaire geldlening, beoordelen wij uw situatie. Daarbij verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Uw gegevens gebruiken wij voor het:

voorbereiden, aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met Hyra Hypotheken. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij u geen overeenkomst voor een hypotheek aanbieden;

  • informeren over relevante producten en diensten van Hyra Hypotheken (marketing); ontwikkelen en verbeteren van onze producten en dienstverlening. Wij doen onderzoek en gebruiken persoonsgegevens om onze producten en diensten te analyseren en verder te ontwikkelen;
  • doen van (statistische) analyses;
  • het waarborgen van de integriteit van Hyra Hypotheken en de financiële sector, alsmede het voorkomen en bestrijden van financiële criminaliteit, zoals witwassen en het financieren van terrorisme. Hiervoor kunnen wij deelnemen aan waarschuwingssystemen die de financiële sector heeft ontwikkeld om de integriteit van de financiële sector te waarborgen en financiële criminaliteit te bestrijden;
  • het aangaan en uitvoeren van zakelijke transacties met bijvoorbeeld leveranciers die diensten voor ons leveren.

Wij mogen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor andere doelen dan waarvoor u de persoonsgegevens aan ons heeft gegeven. Het nieuwe doel mag dan echter niet onverenigbaar zijn met de doelen waarvoor u uw persoonsgegevens in eerste instantie aan ons had gegeven. Wij zullen altijd toetsen of het gebruik voor andere doeleinden is toegestaan.

4. Wat is onze rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. Op grond van de AVG moet er voor elke verwerking een grondslag zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens op de hieronder genoemde grondslagen.

Uitvoeren van een overeenkomst Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor het afsluiten en het uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld uw contactgegevens en financiële gegevens als u een hypotheek bij ons wilt afsluiten en/of heeft afgesloten. Ook in het kader van het afnemen van diensten van onze leveranciers kunnen wij persoonsgegevens verwerken van (contactpersonen van) onze leveranciers en voor de uitvoering van de overeenkomst (betaling).

Wettelijke verplichting – Onder omstandigheden zullen wij persoonsgegevens verwerken niet voor doeleinden zoals vastgesteld door onszelf, maar om te voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten wij u identificeren en die gegevens bewaren. Verder moeten wij bijvoorbeeld voldoen aan informatieverzoeken van derden zoals van de Belastingdienst en van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Gerechtvaardigd belang – Wij of een derde kunnen ook een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, dat zwaarder weegt dan uw recht op privacy. Onze gerechtvaardigde belangen zijn gericht op de verwezenlijking van de in paragraaf ‘3. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?’ genoemde doeleinden. Dat kan variëren van het u informeren over productveranderingen en marketing tot het beschermen van onze financiële positie en het opnemen van telefoongesprekken om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Wij zullen daarbij steeds een zorgvuldige afweging maken.

Toestemming – Als wij uw persoonsgegevens verwerken op bovengenoemde gronden, dan hebben wij daarvoor uw toestemming niet nodig. In andere gevallen moeten wij u wel om toestemming vragen. Wij zullen u dat van tevoren apart vragen en u daar steeds zorgvuldig over informeren. U kunt uw toestemming ook altijd intrekken. Zie ook paragraaf ’10. Wat zijn uw privacyrechten?’ hieronder.

5. Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken in de eerste plaats persoonsgegevens die u actief aan ons hebt verstrekt. Bijvoorbeeld, als u contact met ons opneemt om informatie over onze diensten te verkrijgen of een hypothecaire geldlening bij ons aanvraagt.

Sommige persoonsgegevens van u krijgen wij op een geautomatiseerde manier. Wanneer u bijvoorbeeld onze website bezoekt, verkrijgen wij automatisch informatie over u via cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid, te raadplegen via HyraHypotheken.nl/cookies.

Wij verkrijgen ook persoonsgegevens over u van derden. Dan mogen wij de persoonsgegevens gebruiken die wij over u opvragen, terwijl deze niet direct door u zijn aangeleverd. In sommige gevallen zijn wij zelfs verplicht om deze via derden aangeleverde informatie op te vragen. Aangezien u gebruikt maakt van een financieel adviseur kunnen wij uw persoonsgegevens ook via deze partij krijgen. Het kan ook gaan om gegevens uit externe bronnen, zoals gegevens over uw financiële situatie bij het BKR, het Verificatie Informatie Systeem (VIS), het Kadaster of de Kamer van Koophandel.

Tot slot kunnen wij analyses uitvoeren op persoonsgegevens over u. De daaruit voortvloeiende gegevens kunnen ook als persoonsgegevens worden aangemerkt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld aan de hand van cookies analyseren welke webpagina’s u op onze website het vaakst heeft bezocht.

6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen als zij dit nodig hebben voor het verlenen van hun diensten en als daarvoor een verwerkingsgrondslag is (zie ook de paragraaf ‘4. Wat is onze rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?’).

Als wij gebruikmaken van derden die in opdracht en ten behoeve van ons uw persoonsgegevens verwerken, verwerken dan sluiten wij met hen een verwerkersovereenkomst. Dat betekent dat zij zich verplichten de toepasselijke privacywetgeving na te leven, dat zij passende beveiligingsmaatregelen treffen en dat, indien van toepassing, de overdracht van de gegevens voldoet aan de vereisten voor grensoverschrijdende overdracht (zie de paragraaf ‘7. Geven wij uw persoonsgegevens door aan andere landen?’)

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen op een strikte “need-to-know” basis. “Noodzaak-know” betekent dat een partij alleen toegang krijgt tot uw persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de activiteiten van die partij. Wij delen uw persoonsgegevens met de onderstaande (categorieën van) partijen.

Dienstverleners – Wij werken samen met andere bedrijven, aan wie wij een deel van onze dienstverlening uitbesteden. Wij selecteren die bedrijven zorgvuldig en sluiten met hen onder andere een verwerkersovereenkomst. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Voor het afhandelen van uw aanvraag delen wij uw persoonsgegevens met verschillende instanties. Zo worden gegevens opgevraagd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Kamer van Koophandel (KvK), het Kadaster. Soms schakelen wij ook andere partijen in, zoals advocaten, notarissen, accountants, taxateurs of deurwaarders, of worden andere partijen betrokken bij de aanvraag of uitvoering van de overeenkomst, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, bewindvoerders en/of curatoren. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens.

Financieel adviseurs – Iedere hypotheek wordt door bemiddeling van een financieel adviseur bij ons afgesloten. In het kader van de aanvraag kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de financieel adviseur. De financieel adviseur is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Raadpleeg voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derde, diens privacyverklaring.

(Publieke) instanties – Als aanbieder van hypothecair krediet zijn wij in voorkomend geval wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken aan de Belastingdienst, het openbaar ministerie en/of andere overheidsinstanties. In het geval van fraude kunnen wij uw gegevens doorgeven, om de veiligheid en integriteit van de financiële sector te waarborgen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met waarschuwingssystemen, mede met het oog op het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (i) gedragingen die kunnen leiden tot benadeling van de financiële sector, Hyra Hypotheken of investeerders in Hyra Hypotheken zelf, alsmede onze klanten en medewerkers, en (ii) oneigenlijk gebruik van producten, diensten en voorzieningen en/of (pogingen) tot strafbare of laakbare gedragingen en/of overtreding van (wettelijke) voorschriften, gericht tegen de onder (i) genoemde partijen.

Borgsteller – Een voorwaarde voor het kunnen verstrekken van de hypothecaire geldlening kan zijn dat wij hiervoor een borgstelling vragen. Voor het aangaan van de akte van borgtocht en het (mogelijk voorafgaand aan het) aanspreken van de borgsteller, mogen wij uw persoonsgegevens delen met de borgsteller. Dat is noodzakelijk voor het aangaan van de overeenkomst van hypothecaire geldlening met u en dat is een gerechtvaardigd belang van de borgsteller.

Investeerders – Wij mogen ook persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen wanneer we overwegen uw lening aan hen te verkopen. Dat is een gerechtvaardigd belang van Hyra Hypotheken en maakt het voor de overnemende partij mogelijk om aan haar rechten uit te oefenen en aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

7. Verwerking van persoonsgegevens buiten de EER

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (EER), dan worden deze beschermd door de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de AVG. Wanneer wij gegevens delen met anderen buiten de EER, dan hebben wij contractuele regelingen en beveiligingsmechanismen ingevoerd om de gegevens te beschermen en om te voldoen aan onze normen voor gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en beveiliging, evenals de toepasselijke (Europese)wetgeving. Wij delen persoonsgegevens alleen met derde partijen buiten de EER als dat ons wettelijk is toegestaan. Dat is het geval wanneer:

  • de Europese Commissie heeft besloten dat het betrokken land over adequate beschermende regels inzake gegevensbescherming beschikt (een “adequaatheidsbesluit”);
  • wij de relevante “standaardcontractsbepalingen” zijn aangegaan met de ontvanger van uw persoonsgegevens (dit zijn verplichtingen over hoe uw gegevens worden beschermd en gebruikt);
  • wij kunnen ons op een andere basis beroepen op grond van de wet, zoals dat we de persoonsgegevens moeten delen omdat dit noodzakelijk is voor een rechtszaak, onderzoek of om onze wettelijke rechten te beschermen.

8. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en misbruik, verlies of wijziging hiervan te voorkomen. Deze omvatten zowel technische maatregelen (bijvoorbeeld het gebruik van wachtwoorden en fysieke beveiliging) als organisatorische maatregelen (bijvoorbeeld het bevorderen van privacy- en veiligheidsbewustzijn bij onze medewerkers). Bovendien zijn de betrokken personen gebonden door passende geheimhoudingsverplichtingen en moeten zij zich houden aan onze instructies die gericht zijn op de adequate bescherming van uw gegevens.Veiligheid is iets waar wij ook sámen met u verder aan willen werken. Hebt u bijvoorbeeld te maken gehad met lekken in de beveiliging? Dit kunt u via onze website of via klantenservice@HyraHypotheken.nl vertrouwelijk aan ons melden.

9. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij hanteren standaard bewaartermijnen van 7 jaar na het beëindigen van de overeenkomst voor een hypothecaire geldlening. Heeft u een aanvraag gedaan voor een hypotheek, maar heeft deze niet geleid tot een overeenkomst? Dan bewaren wij uw persoonsgegevens tot 2 jaar na het vervallen van de aanvraag.

Als u met succes een van uw privacy rechten uitoefent, kan het zijn dat de betreffende persoonsgegevens niet langer worden bewaard. In dergelijke gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens voor een kortere periode verwerken dan hierboven is vermeld. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het onderdeel ’10. Wat zijn uw privacyrechten?’ hieronder.

Daarnaast kunnen er redenen zijn om persoonsgegevens langer dan de standaard termijnen te bewaren. Bijvoorbeeld als een afgeloste lening nog niet geroyeerd is of als er nog actieve processen/taken zijn ten aanzien van de lening. Ook voor ons risicomanagement, om veiligheidsredenen of om goed te kunnen omgaan met claims, onderzoeken of rechtszaken kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren. Waar mogelijk bewaren we deze klantgegevens dan wel in een archief en niet in onze dagelijkse systemen.

10. Wat zijn uw privacyrechten?

Hierover geven wij u een overzicht van de rechten die u heeft met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Ook beschrijven wij hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Het recht toestemming in te trekken – Als onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Zie ook de paragraaf ‘4. Wat is onze rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?’. Nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, mogen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor de desbetreffende doeleinden. Dit tast de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming niet aan. Intrekken van uw toestemming kan onder andere via onze website HyraHypotheken.nl.Het recht op inzage – U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit geeft u de mogelijkheid om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
Het recht op rectificatie – Zijn de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist? Dan heeft u het recht om rectificatie te vragen. Dit geeft u de mogelijkheid om eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u bewaren te laten corrigeren.
Het recht op verwijdering van gegevens – U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen. Het wissen van uw persoonsgegevens vindt alleen in bepaalde gevallen plaats. Deze gevallen zijn wettelijk voorgeschreven en staan vermeld in artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hoeven uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet te verwijderen, als wij voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke plicht uw persoonsgegevens moeten bewaren.
Recht op bezwaar – Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op gerechtvaardigde belangen als verwerkingsgrond (zie de paragraaf ‘4. Wat is onze rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?’). Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw verzoek altijd honoreren. Als het gaat om verwerking voor andere doeleinden, zullen wij een nieuwe belangenafweging maken en bepalen of wij dwingende legitieme gronden hebben die zwaarder wegen dan uw belangen.
Recht op beperking – U heeft het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit houdt in dat wij de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd opschorten. Omstandigheden die hiertoe aanleiding geven zijn onder meer situaties waarin de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens wordt betwist, maar er enige tijd nodig is om deze (on)nauwkeurigheid te beoordelen. Dit recht weerhoudt ons er niet van uw persoonsgegevens te blijven opslaan.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid – Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, als het een verwerking betreft die door ons met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, en alleen indien de verwerkingsgrond voor een dergelijke verwerking uw toestemming is of de uitvoering van een contract waarbij u partij bent. Zie de paragraaf ‘4. Wat is onze rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?’. Dit recht houdt in dat wij bepaalde persoonsgegevens aan u of aan een door u gekozen derde mogen verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machine leesbaar formaat.
Recht in verband met geautomatiseerde besluitvorming – Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit dat u in aanmerkelijke mate treft (“dat rechtsgevolgen heeft die u betreffen of you op vergelijkbare wijze in aanmerkelijke mate treft”). In dit verband wordt u erop gewezen dat wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens in beginsel geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming. Wanneer wij een besluit nemen dat rechtsgevolgen voor u heeft, bijvoorbeeld een kredietbeoordeling, dan gebeurt dit met tussenkomst van een of meer bevoegde medewerkers.
Recht op een klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens – Naast de bovengenoemde rechten hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zouden het echter op prijs stellen om uw zorgen zelf te kunnen behandelen voordat u zich tot de Autoriteit Persoonsgegevens wendt. Neem daarom contact met ons op als u een klacht hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunnen wij proberen de kwestie op te lossen. Zie ook de paragraaf ’11. Hoe kunt u contact met ons opnemen?’ hieronder.
Hoe kunt u uw privacyrechten gebruiken – De uitoefening van de bovengenoemde privacyrechten is kosteloos en kan per e-mail, post of telefoon worden gedaan via de hieronder vermelde contactgegevens. Als een verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter, zullen wij u een redelijke vergoeding in rekening brengen of weigeren aan het verzoek te voldoen. Wij kunnen u ook om bepaalde aanvullende informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen voordat wij aan een dergelijk verzoek voldoen.
Hoe wij omgaan met verzoeken om privacyrechten – Wij zullen u zonder onnodige vertraging en in beginsel binnen één maand na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken over de opvolging die aan uw verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij zullen u binnen één maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van een dergelijke verlenging. Als wij uw verzoek niet inwilligen, delen wij u de redenen daarvoor me, met inachtneming van eventuele wettelijke beperkingen.

11. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Voor vragen, opmerkingen, klachten of verzoeken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Hyra Hypotheken, kunt u per post, per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen. Wij helpen u graag op werkdagen van 09.00 uur tot 17:00 uur. Als u ons belt, betaalt u het lokale tarief.

Uw gegevens worden verwerkt door of namens:

Andere contactgegevens:

Postadres: Kingsfordweg 43-117, 1043 GP Amsterdam
E-mailadres: klantenservice@HyraHypotheken.nl (t.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming)
Telefoon: 088 – 205 6486

12. Diversen

Privacyverklaringen van andere partijen

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social-mediabuttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of de diensten van het betreffende social-mediaplatform, of de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerken.

Kinderen

Wij richten onze website en onze diensten niet op personen jonger dan 18 jaar en verwerken niet opzettelijk persoonsgegevens van dergelijke minderjarigen. Als ons bekend wordt dat wij per ongeluk persoonsgegevens van minderjarigen hebben verwerkt, zullen wij passende maatregelen nemen, zoals het onmiddellijk wissen van de gegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij maken u erop attent dat wij van tijd tot tijd wijzigingen kunnen aanbrengen in deze privacyverklaring. De actuele versie is altijd beschikbaar op de pagina.