Het acceptatieproces van Hyra Hypotheken

Wilt u een Hyra Hypotheek aanvragen voor een professionele vastgoedinvesteerder? Dan is het goed om te weten hoe wij te werk gaan en waarom we dit doen. Hieronder leest u meer over ons acceptatieproces.

Hypotheekaanvraag indienen

Wilt u bij Hyra Hypotheken een hypotheekaanvraag voor een professionele vastgoedinvesteerder aanvragen? Dat kan alleen als u bij ons bent aangesloten én een account hebt geactiveerd in onze aanvraagportal. In deze portal vragen we gegevens in te voeren over onder meer het onderpand, de aanvrager(s) en de financieringsvraag. U kunt een aanvraag tussentijds opslaan en later af maken. Wanneer u alle vragen hebt beantwoord en alle gegevens hebt ingevoerd, kunt u de aanvraag indienen door deze naar ons te verzenden.

KYC: Ken uw klant

Wanneer we een hypotheekaanvraag ontvangen, starten we direct de eerste check. Om een financiering te kunnen verstrekken voert Hyra hypotheken bij het aangaan van een relatie een gedegen klantonderzoek uit. Hiervoor vraagt Hyra Hypotheken informatie op over en toetst alle aanvragers, bestuurders, UBO’s en borgstellers in de registers van het BKR, VIS, het Kadaster en het insolventieregister  Naast deze toetsing voeren we online onderzoek uit naar negatieve publiciteit over alle voor de financiering relevante partijen. Indien er sprake is van negatieve publiciteit zal er een individuele afweging worden gemaakt of Hyra hypotheken een financiering kan verstrekken.

Daarnaast voeren we een PEP-toets uit en raadplegen we sanctielijsten. De genoemde onderzoeken zijn niet gelimiteerd en kunnen worden aangevuld met andere controles.

Indicatieve offerte en stukkenlijst

Wanneer we een hypotheekaanvraag positief kunnen toetsen, volgt een indicatieve offerte. De indicatieve offerte bevat een overzicht van de aan te leveren documenten (de ‘stukkenlijst’) om tot een definitief aanbod te komen. Afhankelijk van de inhoud van de aangeleverde documenten kan Hyra Hypotheken nog aanvullende gegevens opvragen die aanvankelijk niet in de documentenlijst werden vermeld.

Wijzigingen in de aanvraag

Het gebeurt regelmatig dat een hypotheekaanvraag moet worden gewijzigd. Bijvoorbeeld omdat we de initiële aanvraag niet kunnen honoreren of omdat de adviseur of klant hierom vraag. Wanneer we een leningnemer al hebben geaccepteerd, kan opnieuw een indicatieve offerte worden aangevraagd tegen de condities en voorwaarden van dat moment. De aanvraag zal op basis van de wijzigingen opnieuw worden getoetst en beoordeeld. Bij een positieve toetsing wordt er een nieuw renteaanbod uitgebracht. Het eerder uitgebrachte renteaanbod vervalt hiermee.

Tussentijdse renteaanpassingen

Zolang de indicatieve offerte nog niet getekend geretourneerd is, kunnen leningnemers van een tussentijdse renteaanpassingen profiteren door deze lagere rente handmatig in het indicatieve offerte te verwerken. Eenmaal getekende en geretourneerde voorstellen kunnen alleen aangepast worden na goedkeuring door Hyra Hypotheken. Nieuwe aanvragen met dezelfde uitgangspunten (leningnemers, onderpand) worden gedurende de geldigheid van het indicatieve offerte en het definitieve aanbod niet geaccepteerd.

Geldigheidsduur

Als Hyra hypotheken binnen drie weken een door de leningnemer ondertekende indicatieve offerte heeft ontvangen, blijft deze offerte 90 dagen geldig, gerekend vanaf de afgiftedatum van de indicatieve offerte. Binnen deze periode dient de hypotheek te passeren en daarom moet Hyra Hypotheken alle in de indicatieve offerte genoemde documenten minimaal tien werkdagen voor het einde van de geldigheidsduur hebben ontvangen. Het rentepercentage blijft gedurende deze periode ongewijzigd van toepassing.

Definitieve offerte

Na beoordeling en goedkeuring van de documenten brengt Hyra een definitief aanbod uit. Na ontvangst van de door het leningnemer getekende definitieve aanbod verstuurt Hyra Hypotheken de documenten naar de notaris. Deze kan vervolgens de hypotheekakte passeren.

Als er na het uitbrengen van het definitieve aanbod nog aanvullende informatie naar boven komt die normaal gesproken het uitbrengen van het definitieve aanbod in de weg had gestaan, heeft Hyra het recht te beslissen om het definitieve aanbod alsnog in te trekken.

Financieringskosten

De kosten die de leningnemer moet maken voor het aangaan van de financiering komen voor rekening van de leningnemer. Denk hierbij aan kosten voor de taxatie, notaris en advieskosten. De hoogte van deze advieskosten is onderdeel van de aan te leveren financieringsopzet.

Acceptatietermijnen van de indicatieve offerte en het definitieve aanbod

De indicatieve offerte en het definitieve aanbod hebben een acceptatietermijn van drie weken. Voor beide geldt dat Hyra Hypotheken de door leningnemers ondertekende versie binnen drie weken moet hebben ontvangen. Lukt dit niet, dan vervalt de indicatieve offerte of het definitieve aanbod.

Annuleringskosten

Wanneer klanten ná het versturen van het getekende definitieve aanbod het aanbod annuleren of de geldigheid laten verlopen, zijn zij 1% annuleringskosten over de hoofdsom verschuldigd leningnemer Het annuleren van de hypotheekaanvraag voordat het definitieve aanbod door Hyra Hypotheken getekend retour is ontvangen, brengt geen kosten met zich.